آیین نامه انضباطی

* آیین نامه انضباطی شرکت بازاریابان خاک‌اهورایی *

پیرو ابلاغ آئین‌نامه اجرایی دبیرخانه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه ای و به منظور یکپارچه‌سازی فعالیت‌های بازاریابان و همچنین ایجاد محیطی سالم و پویا ، ایمن و عاری از هرگونه اشتباه یا تخلف از قوانین جاری کشور و داخلی شرکت ، نظارت مستمر و شفاف و بستر سازی رشد خلاقیت ها و ارتقاء توان کمی و کیفی نیروی انسانی شرکت ، آئین نامه انضباطی شرکت بازاریابان خاک اهورایی به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می گردد :

 

ماده 1 ) حوزه اجرا :

این آیین نامه شامل کلیه بازاریابان شرکت بازاریابان خاک اهورائی می باشد.

تبصره: تخلفات آن دسته از افرادی که از سایر شرکت‌ها به این شرکت مراجعه می‌کنند تابع قوانین و مقررات خاص خود بوده و موارد تخلفاتی آنان پس از تشکیل پرونده توسط شرکت " بازاریابان خاک اهورایی " به شرکت مربوطه ارجاع می‌گردد و مراتب طی نامه‌ای به کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه‌ای نیز جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

 

ماده2 ) عناوین مفهمومی :

عناوین و مفاهیم مندرج شده در این آیین‌نامه عبارتند از:

2-1- تخلف:

انجام هر گونه اقدامی مخالف با اصول اولیه کار و قوانین شرکت، قوانین شورای نظارت بر بازاریابی شبکه ای و قوانین جاری کشور که موجب زیان به شرکت و بازاریابان گردد، تخلف نامیده می‌شود.

2-2- تمکین:

به مجموعه اعمال و اصلاح رفتاری که در راستای قانون صورت بگیرد تمکین به قانون گفته می‌شود.

2-3- بهره وری:

به مجموعه اقداماتی که در راستای بهبود روش‌ها و کار و همچنین افزایش رشد و خلاقیت صورت بگیرد بهروری می‌گویند.

2-4- تنبیهات:

 به مجموعه اقداماتی که جهت بر خورد با متخلفین و همچنین کنترل و جلوگیری از تخلفات صورت بگیرد تنبیهات می‌گویند.

2-5- تشویقات:

به مجموعه اقداماتی که جهت تشویق افراد نسبت به تمکین به قانون و افزایش بهروری صورت بگیرد تشویقات می‌گویند.

 

ماده 3 ) مرجع تصمیم گیری :

به منظور اجرای دقیق این آیین‌نامه، کمیته انضباطی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:

1-      مدیر عامل

2-     بازرسی

3-     معاونت شعب ( در صورت نیاز )

تبصره1: دبیر کمیته بعهده بازرسی می‌باشد.

تبصره 2: دبیر کمیته موظف است نسبت به بررسی تمام ابعاد پرونده‌های ارجاعی به کمیته و دریافت کلیه مستندات آن اقدام نماید.

تبصره 3: دبیر کمیته موظف است نسبت  به تنظیم کامل گزارشات عملکرد کمیته در هر ماه اقدام نماید.

تبصره 4:  مدت عضویت در کمیته یک سال می‌باشد و تمدید یا انتخاب مجدد اعضاء با تشخیص مدیر عامل امکان پذیر است.

تبصره 5: در صورت استعفا یا اخراج و یا عدم حضور یکی از اعضا در جلسات مدیرعامل شخص جایگزین را منصوب می‌نماید.

 

ماده 4 ) تخلفات :

تخلفات بر اساس نوع و جایگاه بررسی و بار حقوقی به دوگروه تقسیم میشود.

4-1- گروه یک : تخلفاتی که تصمیم نهایی در مورد آن در کمیته انضباطی شرکت گرفته شده و برابر آیین‌نامه با متخلفین برخورد می‌گردد.

4-2- گروه دو : تخلفاتی که علاوه بر تصمیم نهایی در کمیته انضباطی شرکت بنا به صلاحدید شرکت متخلفین به مراجع انتظامی و قضایی معرفی می‌گردند.

 

ماده 5 ) فرایند ثبت و رسیدگی به تخلفات :

5-1- فرایند رسیدگی به تخلفات براساس الگوی زیر صورت می‌گیرد:

تکمیل فرم شکایات و ارائه مستندات ------> ثبت در پورتال بازرسی ------> بررسی  اولیه و جمع‌آوری مستندات توسط کارشناس بازرسی ------> بررسی نهایی و نتیجه گیری توسط واحد بازرسی ------> تهیه گزارش و ارسال به کمیته انضباطی  ------>  بررسی و اعلام حکم توسط کمیته انضباطی و ارسال به واحد بازرسی ------>  ابلاغ و اجرای حکم توسط واحد بازرسی

 

ماده 6 )  دریافت کلیه گزارشات تخلفات فقط از منابع زیر امکان پذیر می‌باشد:

شاکی خصوصی

بازاریاب ارشد

مسئولین شعب

بازرس

مدیریت و معاونین

مراجع ذیصلاح

 

ماده 7 ) تنبیهات :

الگوی برخورد وتصمیم گیری نسبت به متخلفین در کمیته انضباطی به شرح زیر می‌باشد:

تبصره: در موارد خاص بر اساس تصمیم کمیته نسبت به بر خورد با متخلف خارج از الگو تصمیم گیری می‌شود

تنبیه 1 ---- ذکر کتبی با درج در پرونده بازاریابی و دفترکار و کمیته انضباطی و فرصت ده روز جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد

تنبیه 2 ---- تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفترکار و کمیته انضباطی و فرصت ده روز جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد، تعلیق جایگاه بازاریابی وی به مدت یک ماه و عدم دریافت پورسانت در کل دوران تعلیق

تنبیه 3 ---- تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفتر کار و کمیته انضباطی و فرصت ده روز جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد و تعلیق جایگاه وی به مدت دو ماه و عدم دریافت پورسانت در کل دوران تعلیق

تنبیه 4 ---- تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفتر کار و کمیته انضباطی و فرصت ده روز جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد و تعلیق جایگاه وی به مدت سه ماه و عدم دریافت پورسانت در کل دوران تعلیق

تنبیه 5 ---- تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفتر کار و کمیته انضباطی واخراج از شرکت

*جدول تخلفات بازاریابی شبکه ای گروه اول:

 

گروه 1

کد تخلف

شرح تخلف

تنبیهات

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

نوبت چهارم

نوبت پنجم

KHA01

برنامه ریزی برای خرید یا فروش اجباری

2

3

5

xx

xx

KHA02

برقراری استراتژی فروش ( پیش انباشته سازی )

2

3

4

5

xx

KHA03

استفاده از راهکارهای غیر اصولی و قانونی جهت جذب بازاریاب

2

3

4

5

xx

KHA04

تعیین نگرشها، ایده ها، استراتژی های سیستم هرمی

2

3

4

5

xx

KHA05

خرید فروش بین بازاریاب با بازاریاب

2

2

4

5

xx

KHA06

اعلام کسب درآمدهای خلاف واقع و خارج از طرح در آمدزایی شرکت

1

2

3

4

5

KHA07

معرفی کار با انجام تبلیغات غیر واقع و اغوا کننده

2

2

3

4

5

KHA08

تخریب کار افراد جامعه، تحت فشار قرار دادن افراد جهت ترک کار خود و پیوستن به مجموعه

1

2

2

3

5

KHA09

استفاده از هیجانات خارج از عرف برگزاری جلسات گردهمایی

2

2

3

4

5

KHA10

استفاده از جزوات آموزشی که مورد تایید شرکت نمی‌باشد

1

2

2

3

5

KHA11

بکارگیری جملات نامناسب و توهین آمیز در جلسات آموزشی

1

2

2

3

5

KHA12

هرگونه ارزش گزاری خلاف واقع و سوء استفاده از موقعیت جایگاه کاری خود

1

1

2

3

5

KHA13

ترویج نگرشهای مادی گرایانه، عرفان های نوظهور و سایر ایدئولوژیمخالف اسلام

3

4

5

xx

xx

KHA14

ترویج فرهنگ‌های غیراخلاقی و بی‌بندباری

3

4

5

xx

xx

KHA15

استفاده ابزاری و تفسیرهای شخصی از آیات و روایات جهت توجیح کار

2

3

4

5

xx

KHA16

قسم خوردن به نام خدا پیامبر اعظم و ائمهاطهار جهت ترویج کار

1

2

3

4

5

KHA17

توهین و تمسخر به گویش و لهجه اقوام ایرانی – توهین به اقلیت های مذهبی

2

3

4

5

xx

KHA18

ایجاد فضای چالشی و مقایسه‌ای بین تیم خود و سایر تیم‌ها

1

1

2

3

5

KHA19

اعلام مطالب تخریبی نسبت به شرکت‌های همکار و سایر بازاریابان دیگر

1

2

3

4

5

KHA20

اعلام مطالب نادرست و فاقد سند از مسئولان حکومتی و دولتی و مراجع اعظام تقلید

1

2

3

4

5

KHA21

برنامه ریزی جهت جا به جایی بازاریابان از شرکتی دیگر یا تیم دیگر به مجموعه خود (شیفت)

2

3

4

5

xx

KHA22

بزرگ نمایی مشکلات مدیریتی و دولتی و مشکلات اجتماعی جهت توجیح کارخود

1

2

2

3

5

KHA23

عدم رعایت حقوق افراد

1

2

2

3

5

KHA24

ایجاد روابط غیر کاری (غیر شرعی ) با جنس مخالف درهر جایگاه بازاریابی

2

3

5

xx

xx

KHA25

انجام رفتار ناشایست و خارج از اصول حرفه ای کار نسبت به بازاریابان مجموعه و سایر افراد

1

2

2

3

5

KHA26

ایجاد فضای درگیری لفظی و فیزیکی بین بازاریابان و همکاران

2

3

4

5

xx

KHA27

عدم استفاده از لباس متناسب با فضای کار و شئونات اسلامی

1

2

3

4

5

KHA28

استعمال دخانیات در خارج از محل‌های تعیین شده در دفتر مرکزی و شعب

1

1

2

3

5

KHA29

فروش کالا زیر قیمت فاکتور ( زیر فروشی )

1

2

2

3

5

KHA30

برهم زدن نظم و ایجاد تشویش اذهان در فضای شرکت کلاس‌های آموزشی

2

3

4

5

xx

KHA31

مجموعه اقداماتی که در روند کاری شرکت خلل ایجاد کند

2

3

4

5

xx

KHA32

برگزاری بدون مجوز جلسات خارج از دفترمرکزی و شعب شرکت وبرپایی سمینار و همایش بدون مجوز

2

3

4

5

xx

KHA33

نسبت دادن شرکت به ارگانها و سازمان های دولتی و.......

2

3

2

3

5

KHA34

تردد بدون کارت بازاریابی در دفتر مرکزی و شعب شرکت

1

2

3

4

5

KHA35

توهین به عوامل شرکت ( مدیریت، معاونین، کارمندان، بازرسی و نگهبانان )

2

3

5

xx

xx

KHA36

ترغیب کارمندان شرکت و یا افراد درجه یک آنان جهت جذب مجموعه خود

1

2

3

4

5

KHA37

مجموعه اقداماتی که موجب حادثه یا آسیب اموال شرکت گردد

2

3

4

5

xx

KHA38

تجمع در اطراف دفتر مرکزی و شعب و مزاحمت برای و احدهای مجاور و ایجاد سر صدا

1

2

3

4

5

KHA39

برگزاری کلاسهای آموزشی با تعیین هرشرطی مخصوص ( تعیین سقف خرید )

2

3

4

5

xx

KHA40

جذب افراد زیر 18سال

2

3

4

5

xx

KHA41

ایجاد مزاحمت برای نوامیس

3

5

xx

xx

xx

KHA42

انتشار و ارایه هرگونه اطلاعات نادرست و دروغ پراکنی به بازاریابان و همکاران

2

3

4

5

xx

KHA43

تحت شعاع قرار دادنارزش‌های انسانی، اجتماعی و بنیان خانواده

1

2

3

4

5

KHA44

راه اندازی شعب غیر مجاز - فعالیت در شعب غیر مجاز

2

3

5

xx

xx

KHA45

فعالیت بدون مجوز در ساعات ابلاغی شرکت برای شعب

1

2

3

4

5

KHA46

برقراری روابط مالی داد و ستد محصولی خارج طرح درآمد زایی شرکت

2

3

4

5

xx

KHA47

عدم ارائه صحیح مشخصات فردی، بانکی و محل سکونت

1

2

3

4

5

KHA48

سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور

1

2

3

4

5

KHA49

ایجاد هرگونه تغییر در اطلاعات کاربری اشخاص دیگر

1

2

3

4

5

KHA50

تغییر رمز عبور اشخاص دیگر

1

2

3

4

5

KHA51

اقدام به لغو نمودن جایگاه افراد دیگر

2

3

4

5

xx

KHA52

نمایش پورسانت افراد دیگر

1

2

3

4

5

KHA53

باز کردن جایگاه برای افراد دیگر

1

2

3

4

5

KHA54

ایجاد صفحات مجازی وانتشار مطلب خلاف واقع

2

3

5

xx

xx

KHA55

هرگونه تهدید دیگران برای لغو جایگاه

2

3

5

xx

xx

KHA56

درصوتی که نحوه تحویل سفارش بصورت حضوری انتخاب گردد و تا 3 روز کاری جهت دریافت سفارش مراجعه نشود، سفارش با کسر 10% بصورت خودکار مرجوع می گردد.

1

2

3

4

5

تنبیه 4 ---- تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفترکار و کمیته انضباطی و فرصت ده روز جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد و تعلیق جایگاه وی به مدت سه ماه و عدم دریافت پورسانت در کل دوران تعلیق

تنبیه 5 ---- تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفترکار و کمیته انضباطی و فرصت 15 روز جهت لغو جایگاه

 

* جدول تخلفات بازاریابی شبکه ای گروه دوم:

گروه 2

کد تخلف

شرح تخلف

تنبیهات

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

LAR01

بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران وهمچنین انجام بحث‌های سیاسی و یا گروهی و یا فرقه‌ای در محل دفتر مرکزی و یا شعب شرکت

5

-

-

LAR02

انجام رفتار و یا اقدامی که منجر به گرفتن اخطاریه شرکت توسط کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه‌ای گردد

5

-

-

LAR03

جعل، الحاق، مخدوش و تحریفاسناد و مدارک شرکت و ارائه مدارک تقلبیبه قصد سوء استفاده شخصی و گروهی

5

-

-

LAR04

افشای اخبار، اطلاعات و آمار محرمانه شرکت یا نشر آن به هر ترتیب

5

-

-

LAR05

کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن‌ها، تظاهراتو اعتصابات غیر قانونی شرکت

5

-

-

LAR06

توزیع و خرید فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، سی‌دی های غیر مجاز، سلاح سرد وگرم و موضوعات خلاف شرع

5

-

-

LAR07

اختفاء، حمل مواد مخدر و مشروبات الکلی، سی‌دی های غیر مجاز، سلاح سرد و گرم و موضوعات خلاف شرع

5

-

-

LAR08

رشوه دادن، رشوه گرفتن، سرقت، اختلاس وهرگونه سوء استفاده از اموال و دارایهای شرکت

5

-

-

LAR09

ایراد ضرب و جرح در شرکت نسبت به همکاران بازاریابان در موردی که شاکی خصوصی دارد

5

-

-

LAR10

توقیف، اختفاء بازرسی یا بازکردن پاکت‌ها ومحصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع و ضبط صداها بدون مجوز

5

-

-

LAR11

فحاشی، توهین، تهمت، افتراء و بی‌حرمتی نسبت به مدیران یا همکاران و یا بازاریابان

5

-

-


ماده 8 ) تشویقات :

مجموعه اقداماتی که برای بازاریابان تصمیمات تشویقی اعمال خواهد شد به شرح زیر است:
8-1-  ترویج نگرش خود اصلاحی در مجموعه خود
8-2- ارائه آموزش‌های صحیح واستاندارد جهت پیشرفت اصولی سازمان خود و ترویج فرهنگ خورده فروشی همراه با افزایش حجم فروش سازمان خود
8-3- پیشگیری از انجام تخلف و ارائه راهکارهای جایگزین نگرش‌های غلط
8-4- ارائه راهکارهایی جهت بهبوالگود روش‌ها و تعالی سازمانی شرکت
8-5- تمکین به قانون رعایت کامل منشور اخلاقی شرکت


تبصره 1: در صورت ارائه و انجام موارد مورد اشاره پس از تایید واحد بازرسی ، بازاریاب مورد نظر جهت تشویق به کمیته انضباطی معرفی       می گردد.

طرح های تشویقی جهت تشویق بازار یابان بصورت زیر می‌باشد:

1- برگزاری جلسات مشاوره با مدیران ارشد فروش لیدر ارشد

2- تشویق و تحسین در مراسمات رسمی شرکت

3- اعطا هزینه سفر اماکن متبرکه داخلی کشور

4- اعطاء هزینه سفر به عتبات عالیات و حج عمره

 

ماده 9 ) سایر مقررات :

الف ) چنانچه از تاریخ آخرین تخلف طی مدت یکسال در مورد تخلفات گروه - 1 تخلف دیگری از بازاریاباب سر نزد ، آثار تبعی وی با تصمیم

کمیته انضباطی و تایید مدیریت ، یک و دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

تبصره 1 : در صورت تکرار تخلف ظرف مدت شش ماه پس از رفع آثار تبعی با تصمیم کمیته انضباطی تصمیمات شدیدتری طبق جدول تخلفات در مورد متخلف اعمال خواهد شد.

تبصره 2 : چنانچه تعداد مورد تخلف با درج در پرونده بازاریابی ظرف مدت یکسال سه بار تکرار شود آثار تبعی به هیچ عنوان کاهش نخواهد یافت.

ب )  کمیته می تواند در صورت صلاحدید فرد متخلف را برای حضور در جلسه دعوت نماید ؛ عدم حضور وی مانع از رسیدگی و صدور تصمیم نخواهد بود.

 

ماده 10 ) این آئین نامه با کلیه اصلاحات لازم در 10 ماده و 9 تبصره توسط اعضای کمیته انضباطی شرکت بازارایابان خاک اهورایی تهیه و تنظیم شده  و در تاریخ 25 تیر ماه 1396 تصویب و به تایید مدیر عامل رسید و قابل اجرا است .