مقررات بند ط ماده 9

ماده 9- شرکت بازاريابي شبکه اي موظف است موارد زير را در فرآيند بازاريابي شبکه اي رعايت نمايد:

ط – درصورت فسخ قرارداد بازارياب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طي 12 ماه منتهي به تاريخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است واسترداد مبلغ دريافتي کالاي مرجوعي منهاي هزينه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده فروشي تعلق گرفته شده به بازارياب از قيمت براي مصرف کننده وماليات غير قابل استرداد.

تبصره: شرکت بازاریابی شبکه ای می تواند کمیسیون پرداخت شده در ازاء فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.